top of page

Dagen för noll diskriminering 1 mars


Diskriminering kan ta sig många olika uttryck och behöver därmed bemötas och hanteras på flera olika sätt. Internt har GFSAK arrangerat utbildning och workshop i systematiskt arbetsmiljöarbete för alla ASF där likabehandling är en självklar del. Utbildningen och workshop tog sin utgångspunkt i situationen på varje arbetsplats och de 7 diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion och annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder) arbetades igenom. Diskussioner fördes kring normer och värderingar samt att en handlingsplan för utvärdering av aktiva åtgärder togs fram. Arbetet mynnade också ut i att en policy mot kränkande särbehandling antogs av GFSAK samt av ASF som ett led i likabehandlingsarbetet.


Policyn ligger till grund för det dagliga arbetet och alla nya som börjar på ett ASF får information om policyn samt vem en ska vända sig till om en situation som upplevs som kränkande eller diskriminerande skulle uppstå på arbetsplatsen.


GFSAK arbetar kontinuerligt med att främja likabehandling och motverka diskriminering både genom opinionsbildning i frågor som främst rör arbetsintegration samt internt inom organisationen. GFSAK som medlemsorganisation för 12 ASF, arbetsintegrerade sociala företag, jobbar kontinuerligt med dessa frågor i samhällsdebatten (länk G-P:s artikel "Sluta låtsas som att matchning ska ge jobb åt långtidsarbetslösa" publicerad 2022-02-27) och internt inom alla ASF.


GFSAK:s huvudsakliga verksamhet består av att arbeta med arbetsintegration av personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och där merparten har någon fysisk eller psykisk funktionsvariation alternativt behov av att utveckla sina språkkunskaper/färdigheter. (Vilket ord passar bäst?) Vissa arbetstränar eller har språkpraktik och andra är anställda med någon form av lönestöd. Dessa personer kan tänkas bli föremål för diskriminering i större utsträckning än andra personer i samhället pga sitt ofta långa utanförskap.


9 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page